» » » HTML Sitemap and XML Sitemap

HTML Sitemap and XML Sitemap

posted in: Blog | 0

HTML Sitemap and XML Sitemap

sitemap1Sitemap” หรือ “แผนผังเว็บไซต์” ใช้สำหรับอธิบายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ Sitemap มีสองแบบคือ แบบที่มีไว้สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ (HTML Sitemap)  และแบบที่มีไว้สำหรับ search engine (XML Sitemap)

Sitemap uses for describing structure of website. There are two types of sitemap, Sitemap for human (HTML Sitemap) and Sitemap for search engine (XML Sitemap).

HTML Sitemap

HTML Sitemap เปรียบเสมือน “หน้าสารบัญ” หรือ “หน้าดัชนี” ที่รวม links ทั้งหมดของเว็บไซต์ ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เห็นแผนผังการเชื่อมโยงทั้งหมด และสามารถเลือกชมหัวข้อที่สนใจได้อย่างสะดวก โปรแกรมเสริม (plug-in) สำหรับใช้สร้างแผนผังเว็บไซต์ เช่น WP Sitemap Page เป็นต้น

HTML Sitemap likes a “table of contents” or index” included links of the website that allows visitors to map all the links. Visitors can select a topic of interest easily, plugin for creating a sitemap such as WP Sitemap Page.

Here is HTML Sitemap for visitors.. Sitemap

XML Sitemap

Sitemap สำหรับ search engine จะอยู่ในรูปแบบของภาษา XML (Extensible Markup Language) ซึ่ง bot หรือ spider ของ search engine สามารถเข้าใจได้ โปรแกรมเสริม (plug-in) ที่ใช้สร้าง XML sitemap สำหรับ search engine เช่น Google XML Sitemaps เป็นต้น

Sitemap for search engine, XML Sitemap, will be in form of XML (Extensible Markup Language), which is a search engine bot or spider can understand, plug-in to create a sitemap for search engine such as Google XML Sitemaps.

Here is XML sitemap for search engine.. www.kobeonlineshop.com/sitemap.xml

Share

Leave a Reply

*

code